Facebook
Instagram

Produkt został dodany do koszyka. Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do ulubionych.

Produkt został usunięty z koszyka.

Produkt został usunięty z ulubionych.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO arms4u.pl

§ 1

Sprzedawcą jest firma arms4u.pl Wojciech Windys, ul. Ziemska 4/12 w Siechnicach , prowadząca Sklep internetowy arms4u.pl.

Kupującym (zwanym również „Klientem”) może być osoba pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY KUPNA.

 1. W celu zakupu towarów dostępnych w Sklepie internetowym arms4u.pl należy złożyć ofertę kupna w drodze wypełnienia odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.arms4u.pl.
 2. Złożenie oferty kupna może również nastąpić w wyniku wykorzystania danych osobowych Kupującego uzyskanych w wyniku uprzedniego przeprowadzenia procesu rejestracji Kupującego w sklepie internetowym arms4u.pl. Rejestracja Kupującego polega na wypełnieniu właściwego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.arms4u.pl.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych w trakcie uzupełniania formularza zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz wypełnienia formularza rejestracji, o którym mowa w § 2 ust. 2.
 4. Złożenie oferty przez Kupującego jest każdorazowo potwierdzane przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o złożeniu oferty kupna. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy w przedmiocie przyjęcia oferty kupna i ma wyłącznie charakter informacyjny, że Kupujący złożył ofertę kupna.
 5. Sprzedawca nie jest związany z Kupującym umową sprzedaży, dopóki Sprzedawca nie złoży wyraźnego oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia oferty kupna. Z chwilą złożenia przez Sprzedawcę wyraźnego oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia oferty Kupna zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa sprzedaży.
 6. Wyraźnym oświadczeniem woli, o którym mowa w § 2 ust. 5 nie jest informacja automatycznie generowana przez system komputerowy obsługujący Sklep internetowy arms4u.pl, lecz indywidualne oświadczenie Sprzedawcy przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby działającej w imieniu Sprzedawcy.
 7. W wypadkach szczególnie uzasadnionych, w szczególności w przypadku podania przez Kupującego danych sugerujących złożenie pozornego oświadczenia woli, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie złożonej przez niego oferty kupna.
 8. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której Sprzedawca powziął wątpliwości w zakresie oceny czy osoba występująca w imieniu Kupującego nie będącego osobą fizyczną jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu tej jednostki lub w przypadku zakupu, którego łączna wartość przekracza kwotę 4000 (cztery tysiące 00/100) zł.
 9. W sytuacji opisanej w § 2 ust. 7 i 8 brak potwierdzenia przez Klienta złożenia przez niego oferty kupna najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu otrzymania od Sprzedawcy wezwania do potwierdzenia autentyczności oferty kupna powoduje, że jakiekolwiek oświadczenia Kupującego nie wywołują żadnych skutków prawnych.
 10. Ceny towarów wyświetlane na stronie internetowej www.arms4u.pl nie stanowią elementu oferty Sprzedawcy w rozumieniu prawa cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.

§ 3
FORMY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może spełnić należne świadczenie pieniężne wybierając jedną z następujących form płatności:
  a. za pobraniem - gdy Kupujący spełnia świadczenie pieniężne w momencie odbioru przesyłki,
  b. przelew bankowy – wpłata określonej sumy pieniężnej na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w treści wiadomości e - mail. Zapłata ceny następuje w momencie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ceną sprzedaży.
  c. za pośrednictwem systemu płatności Payu.

§ 4
DOSTAWA TOWARU

 1. Towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa towaru następuje pocztą kurierską albo osobiście przez Kupującego w miejscu i za zapłatą dodatkowej opłaty, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
 3. Firma kurierska wnosi do mieszkania przesyłki o wadze do 30 kg. Przesyłki o wadze powyżej 30 kg dostarczane są „pod dom”.
 4. Dostarczenie towaru następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 i wynosi zwykle do 4 dni roboczych:
  a. od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem,
  b. od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności w drodze przelewu bankowego
  c. od momentu uzyskania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia oferty kupna – w przypadkach określonych w § 2 ust. 8 lub 9.
 5. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych w § 4 ust. 4, Sprzedawca kontaktuje się niezwłocznie z Klientem informując go o opóźnieniu oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
 6. Odbierając towar w obecności Kuriera, Klient zobowiązany jest dochować wszelkich aktów staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
  a. sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera,
  b. złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
  c. poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie elektronicznej.
 8. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego aktów staranności w zakresie zbadania stanu przesyłki, jak również braku podjęcia czynności opisanych w ust. 7 lit. a - c Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.
 9. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru od Kuriera, skutkującego zwrotnym otrzymaniem przez Sprzedawcę zakupionego towaru, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie towaru, chyba że jest to następstwem okoliczności za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§ 5
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 , poz. 271 z 2000 r. z poz. zm.), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak w następujących wypadkach:
  a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  b. towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. w szczególności jeżeli zamówienie danego towaru związane jest z podjęciem przez Sprzedawcę dodatkowych czynności handlowych nie występujących w normalnej sprzedaży („towar na specjalne zamówienie”).
  c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie odstąpienia od umowy.
 4. Konsument odstępujący od umowy powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu towaru.
 5. Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę w terminie 14 dni od momentu przyjęcia towaru, pod warunkiem że towar będzie znajdował się w stanie niezmienionym.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym www.arms4u.pl są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
 2. Towary w większości objęte są ochroną gwarancją, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. W przypadku ujawnienia się wady towaru Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych. W tym przypadku należy postępować zgodnie z regułami obowiązującymi u danego Gwaranta, w szczególności należy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w autoryzowanym serwisie producenta.
 4. Konsumentowi przysługują również uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).
 5. Miejscem złożenia zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową jest siedziba Sprzedawcy.
 6. Konsument w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową powinien złożyć Sprzedawcy zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.
 7. Zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w szczególności powinno zawierać: nazwę towaru, datę nabycia towaru, opis niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.
 8. Koszty poniesione przez konsumenta w związku z realizacją jego uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rzeczywiście istnieje.

§ 7
DOKUMENT FISKALNY

 1. Ceny produktów umieszczonych w ofercie sklepu internetowego arms4u.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są kwotami brutto uwzględniającymi podatek VAT, jak również koszt gospodarowania odpadami.
 2. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest pragon fiskalny lub faktura VAT.
 3. W polu ”Komentarz do zamówienia” należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia imiennej faktury VAT.

§ 8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 1. Stosownie do brzmienia przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego będącego osobą fizyczną niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  a. nazwisko i imiona Klienta,
  b. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  c. adres zameldowania na pobyt stały,
  d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c,
  e. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,
  f. adresy elektroniczne Klienta
 2. Przetwarzanie danych Klienta w innym celu, aniżeli w rozumieniu ust. 1, wymaga każdorazowej zgody Klienta co do faktu przetwarzania oraz rodzaju danych Klienta będących przedmiotem przetwarzania.
 3. Dla potrzeb postępowania reklamacyjnego wymagane jest uprzednie wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
 4. W celu uzyskania zgody Klienta w przypadku opisanym w ust. 2 – 3 Sprzedawca w treści formularza umieszcza klauzulę o wyrażeniu zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. Jej zaznaczenie oznacza wyrażenie wyraźnej zgody Klienta w przedmiocie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów określonych w klauzuli. W przypadku innego sposobu składania przez Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący winien wyrazić w tym przedmiocie stosowną pisemną zgodę.
 5. Uzyskanie zgody Klienta dla celów opisanych w ust. 2 może również nastąpić poprzez wpisanie adresu e – mail w polu „Newsletter”. W przypadku wpisania adresu Klienta przez nieuprawnione osoby, Klient w każdym przypadku ma możliwość żądania od Sprzedawcy usunięcia jego danych ze zbioru, o czym jest informowany w treści wiadomości newsletter otrzymanej od Sprzedawcy.
 6. Klient w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów opisanych w ust. 2. poprzez uruchomienie odpowiedniego odesłania znajdującego się w treści wiadomości newsletter otrzymanej od Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi następuje według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 9
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Sklep arms4u.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (niewielkie pliki tekstowe z informacją zapisywane przez nasz serwer na komputerze, smartfonie, tablecie użytkownika) podczas samego korzystania z witryny. Sklep w trosce o bezpieczeństwo swoich Użytkowników nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu.

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

 1. Statystycznych, w celu budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu
 2. Obsługujących prezentację treści, zabezpieczają przez wyświetlaniem użytkownikowi tych samych treści
 3. Obsługujących formularze, aby zabezpieczyć serwis przed działaniem robotów (programów komputerowych służacych do automatycznego badania zawartości serwisu www)
 4. Obsługujących logowanie, służące do weryfikowania połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookie informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia.

Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Jednakże zablokowanie niektórych plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie arms4u.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
Sklep oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie oferty kupna towarów prezentowanych w Sklepie internetowym arms4u.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.